Kisah 60 Sahabat

Khalid Muhammad Khalid dikenal sebagai pemikir Islam kontemporer asal Mesir, namanya cukup dikenal seiring dengan karya karyanya, Rijalun Haular Rasul (60 Sahabat Nabi) berisi tentang biografi sahabat Nabi SAW, karya karyanya dikenal dengan gaya tulisan yang mudah dicerna.

Khalid kecil menghapalkan Al Quran 30 juz hanya dengan waktu 5 bulan saja, selesai dari hapalan Qurannya, ia melanjutkan studi di Universitas Al Azhar saat ia hanya berumur 16 tahun, lulus dengan predikat Syahadah aliyyah dari fakultas syariah pada tahun 1945 M.

Selepas kuliah dari Al Azhar, ia bekerja sebagai pengajar sekitar 9 tahun hingga tahun 1954 M, ia kemudian ditunjuk sebagai konsultan penerbitan Islam oleh kementerian kebudayaan Mesir. Ia pun mengajukan pension atas keinginan sendiri pada tahun 1976 M. Berbagai tawaran untuk menjadi pejabat Negara pernah mengalir padanya, baik pada era Jamal Abdul Nasser maupun Anwar Sadat, namun ia tolak semuanya.

Ahli ibadah yang sibuk dengan persiapan menuju akherat dan Rabb-nya ini memiliki kepribadian yang rendah hati dan bergaya hidup sederhana. Ia wafat di rumah sakit pada malam jumat 29 Februari 1996 M dalam usia 76 tahun. Jenazahnya di sholatkan di Masjid Jami Al Azhar dan di kebumikan di desa kelahirannya.

 

 1. MUSH’AB BIN UMAR: Duta Islam yang pertama.
 2. SALMAN AL-FARISI: Pencari kebenaran.
 3. ABU DZAR AL-GHIFARI: Tokoh gerakan hidup sederhana.
 4. BILAL BIN RABAH: Muadzin Rasulullah … Lambang persamaan derajat manusia.
 5. ABDULLAH BIN UMAR: Tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
 6. SA’AD BIN ABI WAQQASH: Singa yang menyembunyikan kukunya.
 7. SHUHAIB BIN SINAN: Abu Yahya yang selalu mendapat laba.
 8. MU’ADZ BIN JABAL: Cendekiawan Muslim yang palin tahu mana yang halal dan mana yang haram.
 9. MIQDAD BIN ‘AMR: Pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat.
 10. SA’ID BIN AMIR: Pemilik kebesaran di balik kesederhanaan.
 11. HAMZAH BIN ABDUL MUTHALIB: Singa Allah dan panglima syuhada.
 12. ABDULLAH BIN MAS’UD: Yang pertama kali mengumandangakn Al-Qur’an dengan suara merdu.
 13. HUDZAIFAH IBNUL YAMAN: Seteru kemunafikan – Kawan keterbukaan.
 14. ‘AMMAR BIN YASIR: Seorang tokoh penghuni surga.
 15. ‘UBAIDAH BIN SHAMIT: Tokoh yang gigih menentang penyelewengan.
 16. KHABBAB BIN ARATS: Guru besar dalam berkorban.
 17. ABU ‘UBAIDAH IBNUL JARRAH: Orang kepercayaan ummat.
 18. UTSMAN BIN MAZH’UN: Yang pernah mengabaikan kesenangan hidup duniawi.
 19. ZAID BIN HARITSAH: Tak ada orang yang lebih dicintainya daripada Rasulullah.
 20. JA’FAR BIN ABU THALIB: Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah.
 21. ABDULLAH IBNU RAWAHAH: Yang bersemboyan: Wahai diri, Jika kau tidak gugur di medan juang. Kau tetap akan mati… Walau di atas ranjang.
 22. KHALID IBNUL WALID: Ia selalu waspada, dan tidak membiarkan orang lengah dan alfa.
 23. QEIS BIN SA’AD BIN ‘UBADAH: Kalau tidaklah karena Islam, maka ia lah ahli tipu muslihat Arab yang paling lihai.
 24. UMEIR BIN WAHAB: Jagoan Quraisy yang berbalik membela Islam yang gigih.
 25. ABU DARDA: Seorang budiman dan ahli hikmat yang luar biasa.
 26. ZAID IBNUL KHATTHAB: Rajawali pertempuran Yamamah.
 27. THALHAH BIN UBAIDILLAH: Pahlawan perang Uhud.
 28. ZUBAIR BIN AWWAM: Pembela Rasulullah s.a.w.
 29. KHUBAIB BIN ‘ADI: Pahlawan yang syahid di kayu salib.
 30. UMEIR BIN SA’AD: Tokoh yang tak ada duanya.
 31. ZAID BIN TSABIT: Penghimpun Kitab Suci Al-Qur’an.
 32. KHALID BIN SA’ID BIN ‘ASH: Anggota pasukan berani mati angkatan yang pertama.
 33. ABU AIYUB AL-ANSHARI: Pejuang di waktu senang ataupun susah.
 34. ABBAS BIN ABDUL MUTHALIB: Pengurus air minum untuk Kota Suci Mekah dan Madinah (Haramain.
 35. ABU HURAIRAH: Otaknya menjadi gudang perbendaharaan pada masa Wahyu.
 36. AL BARRA’ BIN MALIK: Allah dan Surga.
 37. UTBAH BIN GHAZWAN: “Esok lusa akan kalian lihat Pejabat-pejabat Pemerintah yang lain daripadaku”
 38. TSABIT BIN QEIS: Juru bicara Rasulullah.
 39. USAID BIN HUDLAIR: Pahlawan hari Saqifah.
 40. ABDURRAHMAN BIN ‘AUF: “Apa sebabnya anda menangis, Hai Abu Muhammad”.
 41. ABU JABIR ABDULLAH BIN ‘AMR BIN HARAM: Seorang yang dinaungi malaikat.
 42. AMR IBNUL JAMUH: “Dengan cacat pincangku ini, aku bertekad merebut surga”.
 43. HABIB BIN ZAID: Lambang kecintaan dan pengurbanan.
 44. UBAI BIN KA’AB: “Selamat nagimu, hai Abu Munzir, atas ilmu yang kau capai”.
 45. SA’ADZ BIN MU’ADZ: “Kebahagiaan bagimu, wahai Abu Amr”.
 46. SA’AD BIN UBADAH: Pembawa bendera Anshar.
 47. USAMAH BIN ZAID: Kesayangan, putera dari kesayangan.
 48. ABDURRAHMAN BIN ABI BAKAR: Pahlawan sampai saat terakhir.
 49. ABDULLAH BIN ‘AMR BIN ‘ASH: Tekun beribadat dan bertaubat.
 50. ABU SUFYAN BIN HARITS: Habis gelap terbitlah terang.
 51. ‘IMRAN BIN HUSHAIN: Menyerupai malaikat.
 52. SALAMAH BIN AL-AKWA: Pahlawan pasukan jalan kaki.
 53. ABDULLAH BIN ZUBEIR: Seorang tokoh dan syahid yang luar biasa.
 54. ABDULLAH BIN ABBAS: Kyai ummat ini.
 55. ‘ABBAD BIN BISYIR: Selalu disertai cahaya Allah.
 56. SUHEIL BIN ‘AMAR: Dari kumpulan orang yang dibebaskan, masuk golongan para pahlawan.
 57. ABU MUSA AL-ASY’ARI: Yang penting keikhlasan, kemudian terjadilah apa yang akan terjadi.
 58. THUFEIL BIN ‘AMR AD-DAUSI: Suatu fithrah yang cerdas.
 59. ‘AMR BIN ‘ASH: Pembebas Mesir dari cengkeraman Romawi.
 60. SALIM MAULA ABU HUDZAIFAH: Sebaik-baik pemikul Al-Qur’an.